Private banks bieden prima dienstverlening voor het terugvragen van bronbelasting, maar het kan een stuk goedkoper!

bankenbronbelastingparticulieren

Binnen het segment private banking bieden de meeste aanbieders dienstverlening met betrekking tot het terugvragen van bronbelasting. De dienstverlening is doorgaans wel erg duur, en kan in de meeste gevallen goedkoper door FSI Fiscal worden gedaan. ING en Van Lanschot bieden wel enigszins te betalen dienstverlening, waardoor de dienstverlening voor veel meer dividenduitkeringen uit het buitenland kan worden aangewend dan bij andere private bankers.

Indien W-8 formulieren worden verzameld betekent dit dat er 15% bronbelasting in rekening wordt gebracht op dividenden uitgekeerd door in de V.S. gevestigde ondernemingen. Indien dit niet het geval is wordt 30% belasting in rekening gebracht. 

Het afgeven van dividendverklaringen is van belang indien u FSI Fiscal de bronbelasting terug wil laten vragen of indien u dit zelf wilt doen. Een dividendverklaring dient als bewijs dat een dividenduitkering aan u heeft plaatsgevonden en dat er te veel belasting op is ingehouden. 

 

Verzamelen W-8 formulieren of alternatieve methode (V.S.)

Assistentie bij het terugvragen in andere landen?

Afgeven dividendverklaring

DeGroof

ja

ja

nee

Hof Hoorneman

ja

ja

ja

ING Private banking

ja

ja

ja

Kempen & Co

ja

ja

ja

MeesPiersson

ja

ja

ja

Oyens & Van Eeghen

ja

ja

Schretlen & Co

ja

ja

nee

Staalbankiers

ja

ja

TenCate

ja

ja

ja

Theodoor Gilissen

ja

ja

ja

Van Lanschot

ja

ja

ja

DeGroof voorziet in vrijstelling aan de bron in Frankrijk en de V.S. Voor wat betreft terugvragen in andere landen kan dit achteraf waarbij het minimaal terug te vorderen bedrag 150 EUR netto bedragen moet bedragen en de kosten voor de terugvordering 100 EUR excl BTW zijn.

Hof Hoorneman voorziet in teruggaaf van bronbelasting in een beperkt aantal landen, namelijk Ierland, Duitsland, Frankrijk, België en Zweden. Het verzamelt ook geen W-8 formulieren maar hun klanten worden wel aangeslagen voor 15% belasting.

ING biedt alleen voor Private Banking klanten een service voor het terugvorderen van bronbelasting. Het gaat om de volgende landen: Australië, België, Brazilië, China, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Japan, Jersey, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Spanje, Zweden, Zwitserland en Nederland (voor niet-ingezetenen). Deze service kost € 50 per geslaagde terugvordering (inclusief 21% btw).
 Op aanvraag kan er een dividend-specificatie per land worden verstrekt. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Theodoor Gilissen wil de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht niet openbaar maken.

Kempen & Co (onderdeel van Van Lanschot), is de enige private bank die een duidelijk document heeft gepubliceerd aangaande hun dienstverlening m.b.t. het terugvragen van bronbelasting. Zie: http://www.kempen.nl/uploadedFiles/Kempen_2010/Over_Kempen_en_Co/Algemene_Bankinformatie/Tax%20reclaim%20mrt12%20ned.pdf. Kempen haalt belasting terug in een beperkt aantal landen binnen de Europese Economische Ruimte. Voor de V.S. en Canada wordt vrijstelling aan de bron verzorgd. In geval van terugvragen van belasting achteraf, moet er minimaal sprake zijn van een terugvorderbaar bedrag van 100,- euro. De provisie die Kempen in rekening brengt is op aanvraag beschikbaar.

MeesPierson (ABN-Amro) biedt geen terugvorderdiensten aan voor zijn Belgische klanten.

Oyens & Van Eeghen regelt de bronbelasting niet zelf maar verwijst hun klanten door naar hun custodian.

Schretlen & Co biedt assistentie bij het terugvragen van bronbelasting en dit valt binnen de dienstverlening die wordt aangeboden aan hun vermogende klanten. Bij de terugvordering wordt wel in ogenschouw genomen het bedrag dat teruggevorderd kan worden, gelet op de kosten die zij daarvoor hunnerzijds moeten betalen.

Ten Cate & Cie verricht voor vermogensbeheer-cliënten (portefeuille vanaf € 500.000) het terugvragen van bronbelasting. Dat kost € 100,00 per betaalbaarstelling verhoogd met de kosten in rekening gebracht door externe partijen. In gevallen waarbij de opbrengst lager of gelijk is aan € 150,00 zal terugvordering achterwege blijven en terugvordering zal alleen geschieden op nadrukkelijk verzoek van de cliënt. Eventueel kan Ten Cate assisteren bij dividendverklaringen.

Van Lanschot biedt assistentie voor het terugvragen van bronbelasting in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje (alleen aandelen met een minimum van € 70,- per regel) en Zwitserland. Provisie voor het terugvorderen van dividendbelasting in het buitenland (exclusief btw) is 5% over het terug te vorderen bedrag, met een minimum van € 20,- per regel. Aan provisie wordt geen groter bedrag in rekening gebracht dan de helft van de bruto-opbrengst. Het minimumbedrag dat kan worden teruggevorderd bedraagt, na aftrek van kosten van derden, € 40,- per formulier. Cliënten die in aanmerking komen voor het terugvorderen van buitenlandse bronbelasting geven hiervoor een volmacht af aan Van Lanschot. Van Lanschot regelt de gehele terugvorderingsprocedure voor deze cliënten. Voor extra activiteiten berekenen zij een uurtarief van € 150,-. Voor elk dividend vervaardigt de bank een dividendnota waarop de ingehouden bronbelasting wordt vermeld.